ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔEEΔ-46 Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Υ/Σ Πύλου για την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού» 10/02/2023 14:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050274@fax.deddie.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1.Διακήρυξη

2.ΕΕΕΣ pdf. - xml.

3.Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4.Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών

5.Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6.Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή του Έργου

7.Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8.Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9.Τεύχος Ζ- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου (word/excel)

10.Τεύχος Θ - Γενικοί όροι

11.Τεύχος Ι - Ασφαλίσεις

12.Τεύχος ΙΑ - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-45 "Έργα Ενίσχυσης σε τέσσερις (4) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 2)" 28/11/2022 14:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100,

Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 210 9090632

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Παράταση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1.Διακήρυξη

2.Σχέδιο Συμφωνητικού

3.Πίνακες Τιμών

4.Ειδικοί Όροι

5.Τεχνική Περιγραφή Έργου

6.Τεχνικές Προδιαγραφές

7.Σχέδια

8.Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου

9.Γενικοί Όροι

10.Ασφαλίσεις

11.Υποδείγματα

12.ΕΕΕΣ

* Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-41 "Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)" 24/10/2022 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100,

Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 210 9090632

Συμπλήρωμα 1

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΤΕΥΧΟΣ Δ'

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ'

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Πίνακες Τιμών

4. Ειδικοί Όροι

5. Τεχνική Περιγραφή Έργου

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

7. Σχέδια

8. Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου

9. Γενικοί Όροι

10.Ασφαλίσεις

11. Υποδείγματα

12. ΕΕΕΣ

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΕΕΔ-44 «Υποστήριξη λειτουργίας εστιατορίου της ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» 07/06/2022 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7 Fax: 2144050273

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε- Προυπολογισμός Προσφοράς

7. Τεύχος ΣΤ- Ασφαλίσεις

8.Τεύχος Ζ - Υποδείγματα Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο

Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-30 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GIS ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ 20/03/2020 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7, Fax: 210 9090632

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3

Τροποποιούνται τα Άρθρα 20 & 21 του Τεύχους Διακήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1                                                             

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΕΥΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών (PDF) (EXCEL)

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Προδιαγραφή Έργου

7α. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 1 από 2

7β. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 2 από 2

8. Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9. Τεύχος Ζ- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου (PDF) (EXCEL)

10. Τεύχος  Η - Γενικοί Όροι

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις  δημοσιεύονται στο    Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/   TenderOne»

ΔEEΔ-39 "Επέκταση με Επαύξηση & Αναβάθμιση του ΚΥΤ Αράχθου- Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού" 08/07/2022 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ

Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 210 9090632

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Προδιαγραφή Έργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού

8. Τεύχος ΣΤ -Σχέδια

9. Τεύχος Ζ- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου

10. Τεύχος Η - Γενικοί Όροι                                    

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

* Τυχόν διευκρινίσεις  δημοσιεύονται στο    Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/   TenderOne» 

ΔΕΕΔ-35 «Μελέτη,Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι” του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Κλειστού Τύπου GIS Ιλίου» 12/04/2022 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ

Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050274

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4

1.Τροποποιημένη Διακήρυξη

2.Τροποποιημένοι Πίνακες Τιμών

3.Τροποποιημένη Τεχνική Προδιαγραφή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Διακήρυξη

2.ΕΕΕΣ / xml.

3.Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4.Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών

5.Τεύχος Γ- Ειδικοί Όροι

6.Τεύχος Δ - Τεχνική Προδιαγραφή Έργου

7.Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού

8.Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9.Τεύχος Ζ - Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου

10.Τεύχος Η - Γενικοί Όροι

11.Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12.Τεύχος Ι - Υποδείγματα 

Τυχόν διευκρινήσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne».

ΔEEΔ-38 «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) και αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) των Κ/Δ, των Περιφερειακών Υποσταθμών, και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην Αττική» 01/11/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050273

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:                                                            

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε- Προυπολογισμός Προσφοράς

7. Τεύχος ΣΤ- Ασφαλίσεις                                                                                 

8. Τεύχος Ζ - Υποδείγματα                                                                                                                                                                   

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»