Δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής Αιτήματος

Α. Για την υποβολή αιτήματος Αρχικής Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Αίτηση Αρχικής Σύνδεσης στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ή Αίτηση Αρχικής/Τροποποίησης Σύνδεσης στο Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ).
 2. Βεβαίωση Σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η οποία εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) από μηχανικό της επιλογής σας. Πληροφορίες για τη Βεβαίωση Σύνδεσης.
 3. Όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης υπερβαίνει τα 2.500 κυβικά μέτρα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, κατά την φάση έκδοσης της οικοδομικής άδειας, να έχει μεριμνήσει για την έκδοση εγγράφου από τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την απαλλαγή ή δέσμευση χώρου για υποσταθμό.
 4. Όταν το πλήθος των αιτούμενων μετρητών είναι ίσο ή μεγαλύτερο των τριών (3), απαιτείται εγκεκριμένο τοπογραφικό οικοπέδου και κάτοψη ισογείου και υπογείου για την επιλογή του χώρου των μετρητών.
 5. Όταν η αίτηση αφορά στη ΜΤ, απαιτούνται επιπρόσθετα:
 • Μονογραμμικό διάγραμμα της προβλεπόμενης εσωτερικής εγκατάστασης ΜΤ και ΧΤ μέχρι το γενικό του πίνακα ή τους γενικούς πίνακες ΧΤ.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης του υποσταθμού, με σημειωμένες τις ακριβείς συντεταγμένες του.

Β. Για την κατασκευή της παροχής, προϋπόθεση είναι η πληρωμή του ποσού συμμετοχής που έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο με την Προσφορά Σύνδεσης και η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κατά περίπτωση για φυσικά ή νομικά πρόσωπα νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο.

Γ. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, του Δημοτικού Φόρου και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).
 3. Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας της επιλογής του ενδιαφερόμενου.
 4. Όταν υπάρχει δέσμευση χώρου για υποσταθμό, το συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του χώρου.
 5. Όταν πρόκειται για βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και επαγγελματικά εργαστήρια, η άδεια εγκατάστασης ή η προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης για την εγκατάσταση μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας, σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν.3325/2005, ν.3982/2011, ν.4155/2013, ν.4442/2016, ν.4549/2018 και ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/15.06.2018).
 6. Όταν η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει και ανελκυστήρα, η προσωρινή βεβαίωση καταχώρισης ή η βεβαίωση – απόφαση καταχώρισης του ανελκυστήρα από τον αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/ 1957/ 21.12.2005, ν.3852/2010 άρθρο 94 ΦΕΚ 87Α/07.06.2010).
 7. Για τις περιπτώσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού, το δελτίο (Νο1) γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών στοιχείων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.
 8. Για συνδέσεις στη ΜΤ απαιτούνται επιπρόσθετα τεχνικά δικαιολογητικά που ζητούνται από την αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ που έχει αναλάβει την υλοποίηση του αιτήματος.

Το αίτημά σας μπορείτε να το υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Εξυπηρέτηση» [https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/], επιλέγοντας «Νέα Σύνδεση» και επισυνάπτοντας στη συνέχεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών που θα απαιτηθεί η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες που η παροχή τους προϋποθέτει την υπογραφή εγγράφων, ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμένου ραντεβού στα υποκαταστήματα των περιοχών του πανελλαδικά, αφού υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτημα επικοινωνίας μέσα από την ανωτέρω εφαρμογή «Εξυπηρέτηση» ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο 800 400 4000.