Για τη διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να πληρώσετε τη δαπάνη σύνδεσης για την ικανοποίηση του αιτήματος ηλεκτροδότησης, επαύξησης, μετατόπισης, κλπ. με τους ακόλουθους τρόπους:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ