Για την ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, λόγω τροποποίησης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του ακινήτου) να υποβάλει αίτημα στην εφαρμογή εξυπηρέτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

Συγκεκριμένα απαιτείται :

  • Αδειούχος ιδιώτης ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να διαρρυθμίσει κατάλληλα την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου

  • Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

  • Να υποβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μαζί με την αίτηση, νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) όπου θα αναφέρονται οι αλλαγές στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου (δυο ή περισσότερες ΥΔΕ σε περίπτωση διαχωρισμού)

  • Σε περίπτωση διαχωρισμού, προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο Δήμο με τα νέα τετραγωνικά μέτρα, αφού αποδοθεί πρώτα ο αριθμός της νέας παροχής από τον ΔΕΔΔΗΕ

  • Σε περίπτωση ενοποίησης, προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο Δήμο με τα νέα τετραγωνικά μέτρα για την παροχή που διατηρείται στο ακίνητο