Οι τιμές των συντελεστών για τον υπολογισμό της Συμμετοχής στις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο Διανομής έχουν εγκριθεί με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. Δ5ΗΛ/Β/Φ1.10/6636 (ΦΕΚ 440 Β/30-3-2007) και αναφέρονται στις σελίδες 9289 - 9293 αυτής.

Σύστημα Υπολογισμού Συμμετοχών καταναλωτών Χαμηλής Τάσης
Σύστημα Υπολογισμού Συμμετοχών καταναλωτών Μέσης Τάσης
Εκτίμηση Ποσού Συμμετοχής Αρχικής Σύνδεσης Καταναλωτών ΧΤ-ΜΤ