Α. Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

  1. Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
  2. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης, όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
  3. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά Μείωση ισχύος απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86

Β. Για την κατασκευή της παροχής απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

Γ. Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης με το δίκτυο), απαιτείται να υποβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου (Ν.4483/65 και Ν.2302/95).
 

Για την καταχώριση αιτήματος, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εξυπηρέτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/.