Νέο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

 

Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ

        εφόσον απαιτείται

  • Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει
  • Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ

 

Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

 

Έλεγχοι που διενεργεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της ΥΔΕ & επί των συνοδών αυτής εγγράφων

 

Από τις 8.10.2021 και μέχρι τις 31.01.2022, ΥΔΕ που αφορούν σε ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη διενέργεια των οποίων δεν απαιτείται η συμπλήρωση Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364, δύναται να συντάσσονται και με βάση το υπόδειγμα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 130414/16.12.2019 (Β’ 4825) απόφασης.

 

ΥΔΕ και συνοδευτικά έντυπα (έως 31.1.2022)

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

 

Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ

  • Μονογραμμικό(α) εγκατάστασης
  • Μονογραμμικό(α) πίνακα(ων)
  • Πρωτόκολλο(α) Ελέγχου κατά HD 384 και κατά KΕΗΕ
  • Έκθεση Παράδοσης και

        εφόσον απαιτείται

  • Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει
  • Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ

 

Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

 

Έλεγχοι που διενεργεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της ΥΔΕ & επί των συνοδών αυτής εγγράφων

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)