Νέο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

 

Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ

        εφόσον απαιτείται

  • Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει
  • Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ

 

Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

 

Έλεγχοι που διενεργεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της ΥΔΕ & επί των συνοδών αυτής εγγράφων

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τις ΥΔΕ