ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Από 01/08/2022, η αίτηση Αρχικής Σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση Σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η οποία εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας «e-Άδειες» του ΤΕΕ (σύμφωνα με το Άρθρο 47Α , παρ. 1 του Ν. 4495/2017, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 62 του Ν. 4759/2020), σε αντικατάσταση της υποχρέωσης για προσκόμιση της οικοδομικής άδειας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ηλεκτροδότησης. Η κάθε βεβαίωση σύνδεσης αντιστοιχεί σε μία παροχή, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει τόσες βεβαιώσεις σύνδεσης όσες είναι και οι παροχές που αιτείται.