Δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση τροποποίησης στοιχείων του Καταστατικού της Εταιρείας – Παραγωγού, τα οποία αφορούν σε αλλαγή επωνυμίας, εταιρικής μορφής, μετοχικής σύνθεσης, έδρας ή νομίμου εκπροσώπου (με διατήρηση του ιδίου ΑΦΜ)

1. Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση με συνημμένα τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (Λ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41 Αθήνα).

- Δικαιολογητικά νομιμοποίησης της εταιρείας, σύμφωνα με τον Πίνακα δικαιολογητικών νομιμοποίησης.

- Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου από την αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να προκύπτει η διατήρηση του ιδίου ΑΦΜ.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την τροποποίηση, θα δηλώνει ότι τα υποβληθέντα στο ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και δεν έχουν τροποποιηθεί.

2. Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος, ως χρήστης της υφιστάμενης παροχής που αφορά στις ιδιοκαταναλώσεις του σταθμού του, απαιτείται να προβεί άμεσα στην ενημέρωση του Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί ως καταναλωτή (σύμφωνα με τις αναρτημένες στο Διαδίκτυο οδηγίες του Προμηθευτή), προκειμένου να προβεί στη σχετική τροποποίηση και να υλοποιηθούν στη συνέχεια στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ οι απαιτούμενες μεταβολές.