Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση μεταβίβασης σταθμού AΠΕ σε άλλο νομικό πρόσωπο (με διαφορετικό ΑΦΜ), πριν από την έναρξη της λειτουργίας του σταθμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 12.2 του Ν. 3851/2010 .1. Εάν δεν έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ (εάν πρόκειται για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως και 100kW) ή στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (για τους λοιπούς σταθμούς), με τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

- 1η περίπτωση. Το γήπεδο όπου βρίσκεται ο σταθμός ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα εκμετάλλευσης αυτού:
Πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο Συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του γηπέδου, με το επικυρωμένο πιστοποιητικό μεταγραφής της.
Στις περιοχές όπου υπάρχει κτηματολόγιο, θα πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης και κτηματολογικό φύλλο.

- 2η περίπτωση. Το γήπεδο όπου βρίσκεται ο σταθμός δεν ανήκει κατά κυριότητα, αλλά κατά κατοχή βάσει μίσθωσης, στο φορέα εκμετάλλευσης αυτού:
Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, τουλάχιστον 25ετούς διάρκειας, από το νέο φορέα εκμετάλλευσης του σταθμού, με την εκτύπωση της απαιτούμενης δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

- Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης των δικαιωμάτων - αδειών (Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ κλπ) του σταθμού ΑΠΕ, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

- Βεβαίωση Μη Ενεργοποίησης του σταθμού ΑΠΕ, από την αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ.

- Εφόσον έχει αρχίσει η κατασκευή του σταθμού, πρέπει να προσκομισθεί το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού (θεωρημένο από ΔΟΥ και συνοδευόμενο από το επικυρωμένο σχετικό τιμολόγιο) ή πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του υπάρχοντος εξοπλισμού – παγίων του σταθμού.

- Δικαιολογητικά νομιμοποίησης του αρχικού δικαιούχου και του νέου φορέα, σύμφωνα με τον Πίνακα δικαιολογητικών νομιμοποίησης.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νέου φορέα θα δηλώνει ότι τα υποβληθέντα στο ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και δεν έχουν τροποποιηθεί.

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, θα υπογράφεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ η Σύμβαση Σύνδεσης με το νέο φορέα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα αντίστοιχα στοιχεία στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.


2. Σε περίπτωση που έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ (εάν πρόκειται για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως και 100kW) ή στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (για τους λοιπούς σταθμούς) τα δικαιολογητικά της πιο πάνω παραγράφου 1 και στη συνέχεια, μετά τον αναγκαίο έλεγχο, θα υπογράφεται Τριμερές Συμφωνητικό (Παραγωγός, Εκδοχέας, ΔΕΔΔΗΕ) για την τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο.

Κατόπιν θα ακολουθείται ανάλογη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ή Τριμερούς Σύμβασης - Τροποποίησης) με τη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών.