Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση μεταβίβασης σταθμού AΠΕ σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο (με διαφορετικό ΑΦΜ), μετά την έναρξη της λειτουργίας του σταθμού:

1. Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση με τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ (εάν πρόκειται για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως και 100kW) ή στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (για τους λοιπούς σταθμούς) για την τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο και στη συνέχεια, μετά την υπογραφή της, αντίστοιχη αίτηση στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών για την τροποποίηση της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας :

- 1η περίπτωση. Το γήπεδο όπου βρίσκεται ο σταθμός ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα εκμετάλλευσης αυτού:

Πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο Συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του γηπέδου, με το επικυρωμένο πιστοποιητικό μεταγραφής της.

Στις περιοχές όπου υπάρχει κτηματολόγιο, θα πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης και κτηματολογικό φύλλο.

- 2η περίπτωση. Το γήπεδο όπου βρίσκεται ο σταθμός δεν ανήκει κατά κυριότητα, αλλά κατά κατοχή βάσει μίσθωσης, στο φορέα εκμετάλλευσης αυτού:

Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, τουλάχιστον 25ετούς διάρκειας, από το νέο φορέα εκμετάλλευσης του σταθμού, με την εκτύπωση της απαιτούμενης δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

- Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού (θεωρημένο από ΔΟΥ και συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού τιμολογίου) ή πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του εξοπλισμού – παγίων του σταθμού, καθώς και των δικαιωμάτων - αδειών (Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ κλπ) που τον αφορούν.

- Δικαιολογητικά νομιμοποίησης του αρχικού δικαιούχου και του νέου φορέα, σύμφωνα με τον Πίνακα δικαιολογητικών νομιμοποίησης.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νέου φορέα θα δηλώνει ότι τα υποβληθέντα στο ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και δεν έχουν τροποποιηθεί.

Μετά τη λήψη και έλεγχο των ως άνω στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, θα υπογράφεται Τριμερές Συμφωνητικό (Παραγωγός, Εκδοχέας, ΔΕΔΔΗΕ) για την τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο και στη συνέχεια θα ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με τη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, για την τροποποίηση και της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Tέλος, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του σταθμού, με την υπογραφή της τροποποίησης της Σύμβασης Πώλησης, ο ενδιαφερόμενος, ως χρήστης της υφιστάμενης παροχής που αφορά στις ιδιοκαταναλώσεις του σταθμού του, απαιτείται να προβεί άμεσα στην ενημέρωση του Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί ως καταναλωτή (σύμφωνα με τις αναρτημένες στο Διαδίκτυο οδηγίες του Προμηθευτή), προκειμένου να προβεί στη σχετική τροποποίηση και να υλοποιηθούν στη συνέχεια στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ οι απαιτούμενες μεταβολές.