Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση του Καταστατικού (Σύστασης).
3. ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, αν υπήρξαν.
4. ΦΕΚ με τη δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των αρμοδιοτήτων τους.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού ΓΣ περί της εκλογής του τελευταίου ΔΣ.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του ΔΣ περί συγκρότησής του σε σώμα, περί του διορισμού (ή/και της παύσης) των εκπροσώπων της εταιρείας, του τρόπου εκπροσώπησης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των εκπροσώπων.
7. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.
8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.
9. Πρακτικό ΔΣ για την υπογραφή της τροποποίησης της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΔΔΗΕ (εάν αυτή απαιτείται).

Β. ΕΤΑΙΡEIΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση του Καταστατικού (Σύστασης).
3. ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, αν υπήρξαν.
4. ΦΕΚ με τη δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των αρμοδιοτήτων τους.
5. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)


1. Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).
2. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, όπου αναφέρονται: Η ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης, ο Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου και ο ΑΦΜ της εταιρείας.
3. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.


Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).
2. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως α) της εταιρείας και β) των ομόρρυθμων εταίρων.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.
2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της.


ΣΗΜEIΩΣΗ : Όλα τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που απαιτούνται, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα.