Σε περίπτωση επέκτασης του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού ΑΠΕ με πρόσκτηση όμορου γηπέδου, το αίτημα θα εξετάζεται και η διαδικασία σύνδεσης θα προωθείται, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ (εάν πρόκειται για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως και 100kW), καθώς και στη ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, τα εξής :


- Αίτηση του Παραγωγού με επαρκή αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της επέκτασης.

- Υποβολή τίτλων κυριότητας ή νόμιμης κατοχής που αφορούν στο νέο γήπεδο (το οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι όμορο με το αρχικά εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ ή το ΔΕΔΔΗΕ), ως εξής :
1η περίπτωση: Εάν πρόκειται για δικαίωμα κυριότητας, τον αντίστοιχο τίτλο νόμιμα επικυρωμένο, με τα πιστοποιητικά μεταγραφής και ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Στις περιοχές όπου υπάρχει κτηματολόγιο, θα πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης και κτηματολογικό φύλλο.
2η περίπτωση: Σε περίπτωση μίσθωσης, νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης, τουλάχιστον 25ετούς διάρκειας, με την εκτύπωση της απαιτούμενης δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης από το μισθωτήριο να προκύπτει ότι στο ακίνητο επιτρέπεται η εγκατάσταση του σταθμού ΑΠΕ.
Επιπλέον θα προσκομίζεται και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.

- Επικαιροποίηση της Ε.Π.Ο. ή της Βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο., ή νέα έκδοση αυτής, ώστε να αντιστοιχεί στο συνολικό χώρο εγκατάστασης (κατόπιν της επέκτασης του γηπέδου και με τη νέα χωροθέτηση του σταθμού ΑΠΕ).

- Έκδοση ή επικαιροποίηση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με τοπογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα κάλυψης θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία που να αφορούν στο συνολικό χώρο εγκατάστασης (κατόπιν της επέκτασης του γηπέδου).