Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4414/2016 και μετά την έκδοση των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων:

• ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187702/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4073/19.12.2016) «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Κατανεμόμενων Ηλιοθερμικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μη Διασυνεδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016»

• ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187703/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4045/16.12.2016) «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Κατανεμόμενων Σταθμών Βιομάζας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016»

• ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187704/12.12.2016(ΦΕΚ Β’ 4046/16.12.2016) «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Kατανεμόμενων Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016»

• ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187705/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4069/19.12.2016) «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Kατανεμόμενων Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016»

• ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β’ 3955/09.12.2016) «Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 4414/2016»

καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε συμφωνία και με τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, οι Κάτοχοι σταθμών παραγωγής με χρήση ΑΠΕ στα ΜΔΝ, που πληρούν τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου να συνάψουν τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ( Σ.Ε.Σ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τα υπόψη δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, τηλ. 2109090438-2109090436), η οποία, μετά τον έλεγχο πληρότητας αυτών, θα προωθεί τη σχετική διαδικασία προς υπογραφή της Σ.Ε.Σ.Τ. με τον Κάτοχο του σταθμού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου)

Παράρτημα Ι – Νομιμοποιητικά Έγγραφα