Κύριο στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας για την ανάπτυξη της, αποτελεί ο μετασχηματισμός της μέσα από τον εκσυγχρονισμό των δομών, των συστημάτων και των διαδικασιών της. Βασικός στόχος αποτελεί η διαρκής και αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου πεδίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στη Χώρα μας, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την τεχνολογία, την καινοτομία, επενδύοντας παράλληλα στη γνώση με γνώμονα την αειφορία και την κοινωνική ανάπτυξη.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καλείται να επιτελέσει το ρόλο και την αποστολή, που της έχει ανατεθεί από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, για την άσκηση της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ένα σύγχρονο πολυσύνθετο, διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό απαρτίζεται από ένα σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου δραστηριοποιούνται, παραδοσιακά, οι Χρήστες του Δικτύου, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής ενέργειας, οι Διαχειριστές Δικτύων, ο Λειτουργός της Αγοράς κ.α. αλλά αναδύονται και νέες οντότητες μέσα από την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων. Υπό το πρίσμα των μεταβολών αυτών η Εταιρεία μας καλείται να διασφαλίσει με συγχρόνους όρους τη διαφανή και αμερόληπτη πρόσβασης των Χρηστών στο Δίκτυο, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών.

Κύριες Επιδιώξεις Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 • Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας.
 • Αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης, μέσω εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης, περιορίζοντας την ανάγκη μετάβασης και φυσικής παρουσίας στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών.                   
 • Βελτίωση και επέκταση προγράμματος «Εγγυημένων Υπηρεσιών» που αποτελεί τη δέσμευση μας για τη διεκπεραίωση βασικών υπηρεσιών μας εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
 • Έμφαση στην ποιότητα και την απόδοση της εταιρικής λειτουργίας
 • Συνεχής προσαρμογή μας στις ανάγκες των Πελατών και όλων των Ενδιαφερομένων μέσα από συστηματικές έρευνες.
 • Προστασία του περιβάλλοντος, με ελαχιστοποίηση των όποιων επιβαρύνσεων μπορεί να προκαλούν τα δίκτυα.
 • Περαιτέρω βελτίωση των κύριων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, αν και η Εταιρεία μας είναι από τις οικονομικότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας των Δικτύων, βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των υποδομών, της αξιοπιστίας τους και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Συμμόρφωση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον
 • Ενεργός συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της Αγοράς ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Έμφαση στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των έξυπνων δικτύων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιώξεων έχουν προβλεφθεί, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επόμενη πενταετία, σημαντικές επενδύσεις για την υλοποίηση καίριων έργων εκσυγχρονισμού, τεχνολογικής αναβάθμισης και επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Τα έργα αυτά εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν κατακόρυφα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και το ρόλο της Εταιρείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας το ρόλο και αναδεικνύοντας τα οφέλη όλων των χρηστών του Δικτύου και της κοινωνίας.

Στρατηγικά Έργα

Η Εταιρεία δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο ειδικών Έργων με την ονομασία Στρατηγικά Έργα τα οποία  είναι έργα στρατηγικής σημασίας καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σημαντικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμού όπως τα έξυπνα δίκτυα, η τηλεμέτρηση καταναλώσεων, η τηλε-εξυπηρέτηση Χρηστών και ο αυτοματισμός σε πολλές εσωτερικές λειτουργίες, έχοντας  πάντα το βλέμμα στραμμένο σε όλες τις νέες τάσεις στο χώρο του ηλεκτρισμού. Τα στρατηγικά αυτά έργα αποτελούν  βασικό πυλώνα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας.

Για να πετύχει η Εταιρεία τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους Πελάτες και για όλη την Αγορά Ηλεκτρισμού, θα βασισθεί κυρίως στον κατάλληλο και στοχευμένο εκσυγχρονισμό της Εταιρείας, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Τηλεδιαχείριση των κύριων δικτύων ηλεκτρισμού της Χώρας και αποφασιστική προώθηση των έξυπνων δικτύων.
 • Τηλε- εποπτεία της παραγωγής των μη διασυνδεδεμένων νησιών (όπου έχουμε την ευθύνη διαχείρισης της Αγοράς).
 • Αποφασιστική προώθηση της τηλεμέτρησης των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Γεωγραφική αποτύπωση των δικτύων, που θα αποτελεί τη ψηφιακή βάση για τις εργασίες δικτύου & εξυπηρέτησης.
 • Δημιουργία σύγχρονων καναλιών τηλε-εξυπηρέτησης (μέσω τηλεφώνου & διαδικτύου) και κέντρων διαχείρισής τους.
 • Εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και περαιτέρω αξιοποίηση του νέου ERP της Εταιρείας.