Αποστολή

Η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των συστημάτων ηλεκτρισμού των μη διασυνδεδεμένων νησιών και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, όλων των καταναλωτών, παραγωγών και προμηθευτών, με διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Στόχοι

Η Ποιότητα εξυπηρέτησης
Επιδιώκουμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες, με την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους (ηλεκτροδοτήσεις, παραλλαγές), τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, τόσο στα Γραφεία όσο και τηλεφωνικά, τη βέλτιστη διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων κλπ.

Η Ποιότητα ενέργειας
Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων της διανομής και τη βελτίωση των αποδόσεών μας, ώστε να επιτευχθεί μείωση της έκτασης των διακοπών (προγραμματισμένων και μη), μείωση του πλήθους των διακοπών, ταχύτεροι χρόνοι αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, βελτίωση του επίπεδου ποιότητας τάσης κλπ.

Μείωση του Λειτουργικού κόστους
Επιδίωξή μας αποτελεί η υλοποίηση του έργου μας με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, πράγμα που θα επιτευχθεί με την ενίσχυση, εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του Δικτύου, αλλά και με την εστίασή μας στην ιδιαίτερη εξέταση της κάθε συνιστώσας του κόστους λειτουργίας.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος
Φροντίζουμε να διατηρούμε ένα αξιόπιστο και ασφαλές Δίκτυο, στο οποίο όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση με ίσους όρους, σε εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου και προς ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.