Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ AE) είναι ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΔΕΗ AE, η οποία είναι και ο μοναδικός (100%) ιδιοκτήτης της. Συστάθηκε με το Νόμο 4001/2011,  ο οποίος ενσωμάτωσε στην Ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/45/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009». Η εν λόγω Οδηγία επιβάλλει το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς και Διανομής από τις καθετοποιημένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ.

Με τον παραπάνω νόμο δίδονται στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δύο διακριτές αρμοδιότητες. Αυτές που αφορούν τη Διαχείριση του  Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και αυτές που αφορούν τη Διαχείριση των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

 Α. Ρυθμιστικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση του ΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και συντήρηση, υπο οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την Άδεια Διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των Χρηστών (Καταναλωτών, Παραγωγών) και των Προμηθευτών στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητες τους.

Η δραστηριότητα διαχείρισης δικτύων  διανομής είναι φυσικό μονοπώλιο στο χώρο τον οποίο εκτελείται καθώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Για τον λόγο αυτό οι δραστηριότητες αυτές επιβλέπονται και ρυθμίζονται από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η ρύθμιση γίνεται μέσω της έγκρισης του επιτρεπόμενου εσόδου της δραστηριότητας, όπου τίθενται στόχοι για τη βελτίωση τόσο της εξυπηρέτησης των πελατών, όσο και της απόδοσης της λειτουργίας της επιχείρησης, δίνοντας κίνητρα για την επίτευξή τους.

Εκτός από τον Νόμο 4001/2011, που προβλέπει διατάξεις για την λειτουργία, την ανάπτυξη, την συντήρηση και την πρόσβαση των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, κύριο Ρυθμιστικό κείμενο που καθορίζει τα ανωτέρω  είναι ο «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», ο οποίος εγκρίθηκε με την  395/2016 Απόφαση της ΡΑΕ. Το περιεχόμενο του Κώδικα ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Χρηστών του Δικτύου και των Προμηθευτών καθώς και θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, στη λειτουργία, στην πρόσβαση στο Δίκτυο, στις παρεχόμενες από τον Διαχειριστή του Δικτύου υπηρεσίες και στο οικονομικό αντάλλαγμα αυτού.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω Κώδικα καθώς και αναγκαίες διαδικασίες και μεθοδολογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την εφαρμογή του, καθορίζονται στα Εγχειρίδια Εφαρμογής  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα. Τα Εγχειρίδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από τη ΡΑΕ δημοσιευτεί και ισχύουν είναι το «Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών», το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση 236/2017 και το «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης  Προμηθευτών  Δικτύου», το οποίο εγκρίθηκε  με την Απόφαση 404/2015.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ προς  τους Καταναλωτές εγκρίθηκε από τη  ΡΑΕ με την Απόφαση 165/2014 το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμης Εταιρείας.

Παράλληλα το ρυθμιστικό πλαίσιο, διέπουν και άλλα σημαντικά ρυθμιστικά κείμενα, τα οποία εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σχετικές Αποφάσεις  της:

Η «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» με την Απόφαση 454/2016.

Ο «Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ)» με την Απόφαση  455/2016 με την οποία εγκρίνονται Τιμολόγια Χρήσης (Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης) βάσει του Απαιτούμενου Εσόδου 2017.

 

Β. Ρυθμιστικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)

 Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) χαρακτηρίζονται τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας των οποίων το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς ή Δίκτυο Διανομής της ηπειρωτικής χώρας.

 Η διαχείριση των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής , τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών, είναι ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον «Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών». που προβλέπεται στο άρθρο 130 του Ν. 4001/2011.

Για την υλοποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την Απόφαση 389/2015 το «Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης Υποδομών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σύμφωνα με την Απόφαση 2014/536/ΕΚ/14.08.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

 Παράλληλα το ρυθμιστικό πλαίσιο, διέπουν και άλλα κείμενα, τα οποία εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αφορούν το μέσο μεταβλητό κόστος συμβατικών μονάδων παραγωγής στα ΜΔΝ, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ, τις  Τιμολογήσεις υβριδικών σταθμών στα ΜΔΝ κλπ

 

 Γ. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα  με τον Νόμο 4001/2011 έχει καταρτίσει και εκτελεί Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, το οποίο έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ με την Απόφαση 678/2014. Στο Πρόγραμμα αυτό αναφέρονται μέτρα τα οποία λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική τυχόν συμπεριφορά, μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.