ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγγυημένος χρόνος εξυπηρέτησης (ΕΧΕ) σε εργάσιμες ημέρες

Μικρά νησιά (*) Εγγυημένος χρόνος εξυπηρέτησης (ΕΧΕ) σε εργάσιμες ημέρες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

συναρτήσει του χρόνου εξυπηρέτησης (ΧΕ) σε εργάσιμες ημέρες

ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

συναρτήσει του χρόνου εξυπηρέτησης (ΧΕ) σε εργάσιμες ημέρες

        Πελάτες ΧΤ Πελάτες ΜΤ
1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ          
1.1. Κατάρτιση προσφοράς για νέα απλή παροχή, χωρίς επέκταση δικτύου 15 30 Για τη μελέτη και την κατάρτιση όρων και προσφοράς σύνδεσης σε αίτημα για νέα απλή παροχή ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσης, χωρίς δίκτυο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εγγράφως εντός 15 εργάσιμων ημερών. 15<ΧΕ<= 22 τότε 20€
22<ΧΕ<= 45 τότε 60€
ΧΕ>45 τότε 80€
15<ΧΕ<= 22 τότε 40€
22<ΧΕ<= 45 τότε 120€
ΧΕ>45 τότε 160€
1.2. Κατάρτιση προσφοράς για νέα παροχή που απαιτεί κατασκευή επέκτασης δικτύου 20 40 Για τη μελέτη και την κατάρτιση όρων και προσφοράς σύνδεσης σε αίτημα για νέα παροχή ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσης, που απαιτεί επέκταση δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εγγράφως εντός 20 εργάσιμων ημερών. 20<ΧΕ<=30 τότε 20€
30<ΧΕ<= 60 τότε 60€
ΧΕ>60 τότε 80€
20<ΧΕ<=30 τότε 40€
30<ΧΕ<= 60 τότε 120€
ΧΕ>60 τότε 160€
1.3. Κατασκευή νέας απλής παροχής, χωρίς επέκταση δικτύου 20 40 Για την κατασκευή νέας παροχής ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσης που δεν απαιτεί επέκταση δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών, με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων του αιτούντος. 20<ΧΕ<=30 τότε 20€
30<ΧΕ<= 60 τότε 60€
ΧΕ>60 τότε 80€
20<ΧΕ<=30 τότε 40€
30<ΧΕ<= 60 τότε 120€
ΧΕ>60 τότε 160€
1.4. Κατασκευή νέας παροχής που απαιτεί συνήθη επέκταση δικτύου 40 80 Για την κατασκευή νέας παροχής ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσης, που απαιτεί συνήθη επέκταση δικτύου (κατασκευή έως 400 μέτρα εναερίου δικτύου ή 200 μέτρα υπογείου δικτύου ή συνδυασμό τους), ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 40 εργάσιμων ημερών, με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων του αιτούντος. 40<ΧΕ<= 60 τότε 20€
60<ΧΕ<= 120 τότε 60€
ΧΕ>120 τότε 80€
40<ΧΕ<= 60 τότε 40€
60<ΧΕ<= 120 τότε 120€
ΧΕ>120 τότε 160€
1.5. Κατασκευή νέας παροχής που απαιτεί μεγάλη επέκταση δικτύου 60 120 Για την κατασκευή νέας παροχής ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσης, που απαιτεί μεγάλη επέκταση δικτύου (κατασκευή άνω των 400 μέτρων εναερίου δικτύου ή 200 μέτρων υπογείου δικτύου ή συνδυασμό τους, κατασκευή ή αναβάθμιση Υ/Σ Διανομής ΜΤ/ΧΤ), ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 60 εργάσιμων ημερών, με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων του αιτούντος. 60<ΧΕ<= 90 τότε 20€
90<ΧΕ<= 180 τότε 60€
ΧΕ>180 τότε 80€
60<ΧΕ<= 90 τότε 40€
90<ΧΕ<= 180 τότε 120€
ΧΕ>180 τότε 160€
1.6. Σύνδεση νέου μετρητή σε κατασκευασθείσα παροχή 4 4 Για τη σύνδεση νέου μετρητή μέσης ή χαμηλής τάσης σε παροχή που έχει ήδη κατασκευασθεί, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 4 εργάσιμων ημερών (εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές προϋποθέσεις). 4<ΧΕ<= 6 τότε 20€
6<ΧΕ<= 12 τότε 60€
ΧΕ>12 τότε 80€
4<ΧΕ<= 6 τότε 40€
6<ΧΕ<= 12 τότε 120€
ΧΕ>12 τότε 160€
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ          

2.1. Επέμβαση σε περίπτωση τήξης ασφάλειας ή πτώσης μικροαυτόματου μετρητή

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

4 ώρες 4 ώρες Η επέμβαση του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση καμένης ασφάλειας του μετρητή ή την επαναφορά του μικροαυτόματου του μετρητή θα γίνει εντός 4 ωρών από την αναγγελία τους, εφόσον αναγγελθούν στο ωράριο της Υπηρεσίας. 4<ΧΕ<= 6 τότε 20€
6<ΧΕ<= 12 τότε 60€
ΧΕ>12 τότε 80€
4<ΧΕ<= 6 τότε 40€
6<ΧΕ<= 12 τότε 120€
ΧΕ>12 τότε 160€
2.2. Απάντηση σε έγγραφα παράπονα Καταναλωτή σχετικά με την ποιότητα τάσης 30 60 Οι Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσουν εγγράφως εντός 30 εργάσιμων ημερών σε έγγραφα παράπονα Καταναλωτών αναφορικά με τυχόν αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος και γενικότερα με την ποιότητα τάσης της παροχής τους. 30<ΧΕ<= 45 τότε 20€
45<ΧΕ<= 90 τότε 60€
ΧΕ>90 τότε 80€
30<ΧΕ<= 45 τότε 40€
45<ΧΕ<= 90 τότε 120€
ΧΕ>90 τότε 160€

2.3. Αποκατάσταση τροφοδότησης Καταναλωτή μέσης τάσης μετά από διακοπή λόγω βλάβης δικτύου ή προγραμματισμένων εργασιών

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

12 ώρες 24 ώρες Η αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ θα επαναφέρει εντός 12 ωρών την ηλεκτρική τροφοδότηση του Καταναλωτή μέσης τάσης, που είχε διακοπεί λόγω βλάβης ή προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο, εφόσον η γνωστοποίηση (ειδικά για βλάβη) έγινε μέσα στο ωράριο της Υπηρεσίας. - 12<ΧΕ<= 18 τότε 150€
18<ΧΕ<= 36 τότε 450€
ΧΕ>36 τότε 600€
3. ΜΕΤΡΗΤΕΣ           
3.1. Επανασύνδεση παροχής μετά από διακοπή λόγω χρέους 2 2 Σε περίπτωση που η παροχή Καταναλωτή έχει διακοπεί λόγω χρέους, η αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ θα συνδέσει την παροχή κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, εντός 2 εργάσιμων ημερών. 2<ΧΕ<= 3 τότε 20€
3<ΧΕ<= 6 τότε 60€
ΧΕ>6 τότε 80€
2<ΧΕ<= 3 τότε 40€
3<ΧΕ<= 6 τότε 120€
ΧΕ>6 τότε 160€
3.2. Οικειοθελής διακοπή παροχής 3 3 Σε αίτημα διακοπής παροχής Καταναλωτή, το οποίο υποβάλλεται από τον αρμόδιο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό του πελάτη του (οικειοθελής διακοπή παροχής), ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών. 20 € 40 €
3.3. Επανασύνδεση παροχής μετά από διακοπή για άλλους λόγους, πλην χρέους 3 3 Σε περίπτωση επανασύνδεσης παροχής κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό του πελάτη του, που η διακοπή της δεν οφείλεται σε χρέος, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών. 3<ΧΕ<= 4 τότε 20€
4<ΧΕ<= 9 τότε 60€
ΧΕ>9 τότε 80€
3<ΧΕ<= 4 τότε 40€
4<ΧΕ<= 9 τότε 120€
ΧΕ>9 τότε 160€
3.4. Έλεγχος μετρητή μετά από αίτημα Καταναλωτή 20 40 Σε αίτημα Καταναλωτή (ή του αρμόδιου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) για έλεγχο του μετρητή σχετικά με την αξιοπιστία καταγραφής της κατανάλωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανταποκριθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών. 20 € 40 €
3.5. Εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση (νυχτερινό τιμολόγιο) 10 10 Σε αίτημα Καταναλωτή (ή του αρμόδιου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) για την εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση (νυχτερινό τιμολόγιο), ο ΔΕΔΔΗΕ θα εγκαταστήσει μετρητή με χρονοχρέωση και θα ενεργοποιήσει τη διακριτή μέτρηση της κατανάλωσης σε ημερήσια και νυχτερινή ζώνη εντός 10 εργάσιμων ημερών. 20 € 40 €
4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ          
4.1. Απάντηση σε έγγραφο αίτημα (παράπονο ή πληροφορίες) χωρίς ανάγκη επιτόπιας μετάβασης 15 15 Οι Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσουν εγγράφως εντός 15 εργάασιμων ημερών σε έγγραφα αιτήματα που σχετίζονται με παράπονα (εκτός ποιότητας τάσης) ή με πληροφορίες και για τα οποία η απάντηση δεν απαιτεί επιτόπια μετάβαση. 20 € 40 €
4.2. Απάντηση σε έγγραφο αίτημα (παράπονο ή πληροφορίες) με ανάγκη επιτόπιας μετάβασης 20 20 Οι Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσουν εγγράφως εντός 20 εργάσιμων ημερών σε έγγραφα αιτήματα που σχετίζονται με παράπονα (εκτός ποιότητας τάσης) ή με πληροφορίες για τα οποία απαιτείται επιτόπια μετάβαση. 20 € 40 €
4.3. Τήρηση συμφωνημένης συνάντησης 3 ώρες 3 ώρες Οι συναντήσεις (ραντεβού) με προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή υπεργολάβων του για την εκτέλεση εργασιών και γενικότερα για την εξυπηρέτηση σε ακίνητα πελατών του δικτύου, θα ορίζονται με εύρος χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνά τις 3 ώρες, και θα τηρούνται με συνέπεια. 20 € 40 €