Όπως προαναφέρθηκε, η σύγχρονη τάση για βελτίωση των δεικτών ποιότητας παρεχόμενης ενέργειας προϋποθέτει την αυτοματοποίηση του δικτύου ΜΤ. Στα υπόγεια δίκτυα ΜΤ η αυτοματοποίηση περιλαμβάνει:

 • Τηλεχειρισμό διακοπτικού εξοπλισμού ΜΤ
 • Τηλεεποπτεία του εγκατεστημένου εξοπλισμού (διακόπτες φορτίου - Δ/Φ, υπόγεια καλώδια, μετρητικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ασφαλείας)

Για τις παραπάνω λειτουργίες χρησιμοποιούνται κατάλληλες Μονάδες Ελέγχου εξ αποστάσεως (RTU – Remote Terminal Units). Οι RTU εγκαθίστανται σε Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ και είναι κατάλληλες για:

 • Τηλεχειρισμό των εγκατεστημένων Δ/Φ από το αρμόδιο ΚΕΔΔ με ταυτόχρονη επιτήρηση της κατάστασής τους
 • Επιτήρηση κατάστασης λοιπού εξοπλισμού του Υ/Σ
 • Αναγνώριση διέλευσης ρεύματος βραχυκύκλωσης (λειτουργία ΕΔΣ)
 • Λήψη μετρήσεων ρεύματος από τις υπόγειες καλωδιακές γραμμές και τηλεμετάδοσή τους στο αρμόδιο κέντρο ελέγχου
 • Λήψη μετρήσεων τάσης (ΜΤ)
 • Επικοινωνία μεταξύ RTU για αυτοματοποιημένη εκτέλεση χειρισμών για απομόνωση σφάλματος στο υπόγειο δίκτυο ή σε συνδυασμό με κεντρικό σύστημα DMS (Distribution Management System – Διαχείριση Δικτύου Διανομής) για αναδιάταξη του δικτύου με σκοπό τη μείωση των τεχνικών απωλειών χωρίς πρόκληση όχλησης στους χρήστες του δικτύου

Η εγκατάσταση των Μονάδων Ελέγχου εξ αποστάσεως, λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων τους, εξυπηρετεί την:

 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου επανατροφοδότησης των πελατών μετά από κάποια βλάβη ή προγραμματισμένη εργασία και έχει ως επακόλουθο τη βελτίωση των δεικτών παρεχόμενης ποιότητας ενέργειας στους χρήστες του δικτύου (δείκτες SAIDI, SAIFI κ.ο.κ.)
 • Εκτέλεση αναδιατάξεων στο δίκτυο (τροφοδότηση χρηστών δικτύου από διαφορετικό σημείο του δικτύου με σκοπό τη μείωση των τεχνικών απωλειών και της καταπόνησης των στοιχείων του (αγωγοί, διακόπτες κ.ο.κ.)

 Κοινά αποτελέσματα των παραπάνω είναι:

 • Η συμμόρφωση με τους κανόνες που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Απόφαση Ρύθμισης)
 • Η μείωση του κόστους Μη Διανεμόμενης Ενέργειας. Το κόστος της Μη Διανεμόμενης Ενέργειας είναι το κόστος που προκαλείται στην Εθνική οικονομία [€/kWh] για κάθε kWh που ζητά η κατανάλωση και δεν είναι δυνατό να διατεθεί από το Δίκτυο
 • Η μείωση του ύψους των επενδύσεων για τη βελτίωση του Δικτύου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην εγκατάσταση σημαντικού πλήθους Μονάδων Ελέγχου εξ αποστάσεως σε Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, κατόπιν μελέτης σε κάθε περίπτωση για την εύρεση των Υ/Σ, στους οποίους η εγκατάσταση αυτών των μονάδων θα έχει το βέλτιστο τεχνικό-οικονομικό αποτέλεσμα.