Με βάση το Νόμο 4001/2011 η βασική αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη υπό οικονομικούς όρους του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και παράλληλα η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να εκτελεί τις ανωτέρω δραστηριότητες με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασιζόμενος όλο και περισσότερο στα «έξυπνα» δίκτυα, στον εκτεταμένο αυτοματισμό, στην τηλεμέτρηση καταναλώσεων και στην τηλε-εξυπηρέτηση Χρηστών, ενώ προσπαθεί να είναι κοντά σε όλες τις νέες τάσεις στο χώρο του ηλεκτρισμού.

Γενικά επιδιώκεται μέσω του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και των μεθόδων εργασίας να επιτυγχάνονται παράλληλα και συνδυασμένα οι πάγιοι στόχοι της Εταιρείας που είναι:

  • η βελτίωση ποιότητας της ενέργειας και των υπηρεσιών της,
  • η σταδιακή μείωση του κόστους,
  • η ενεργός συμβολή στην αποδοτική λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
  • η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού ολόκληρου του δικτύου με την προμήθεια και εγκατάσταση νέου τηλεχειριζόμενου εξοπλισμού, ο οποίος συνίσταται από: