Ο ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από τα 2 σύγχρονα συστήματα SCADA/DMS τα οποία διαθέτει στις Περιφέρειες Νήσων και Αττικής, βρίσκεται στην διαδικασία αντικατάστασης των υφιστάμενων 8 από 3 νέα αντίστοιχα συστήματα SCADA/DMS και στις υπόλοιπες 3 Περιφέρειές του, αυτών της Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Ελλάδος και Πελοποννήσου-Ηπείρου.

- Τα 3 νέα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου SCADA, θα εξασφαλίσουν:

 • Αξιόπιστη λειτουργία και μείωση των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη και συντήρησή τους.
 • Διασφάλιση διάρκειας ζωής και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού για τουλάχιστον 15 έτη ακόμη.
 • Μείωση κόστους εκμετάλλευσης, λόγω συντήρησης νεότερου και πιο σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Αυξημένη ευελιξία στην επικοινωνία και διασύνδεση τόσο με υφιστάμενο όσο και με μελλοντικό νέο εξοπλισμό (Τηλεχειριζόμενους Διακόπτες φορτίου, Διακόπτες Αυτόματης Επαναφοράς, Ενδεικτικά Διέλευσης Σφάλματος και μικρές Τερματικές μονάδες Ελέγχου Υποσταθμών Μέσης Τάσης).

- Οι εφαρμογές DMS (Διαχείριση Δικτύων Διανομής) θα προσφέρουν ένα σύγχρονο περιβάλλον για:

 • Τον υπολογισμό των φορτίων γραμμών (load flow)
 • Τον προσδιορισμό βέλτιστων τομών των γραμμών του δικτύου ΜΤ, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας και την βελτιστοποίηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.
 • Την εκτίμηση της κατάστασης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο (load allocation & State estimation)
 • Την πρόβλεψη φορτίων.
 • Την καλύτερη διαχείριση των επιπέδων τάσης κατά μήκος του δικτύου

- Ο συνδυασμός των νέων συστημάτων SCADA με τις εφαρμογές DMS, θα δώσουν επίσης την δυνατότητα πολλαπλών έμμεσων ωφελειών όπως:

 • Βελτίωση δεικτών ποιότητας ενέργειας (SAIDI, SAIFI, κλπ.)
 • Μείωση των ζημιών στον εξοπλισμό.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού.
 • Μείωση της απολεσθείσας ενέργειας, λόγω τεχνικών απωλειών.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα:
  • Το σύστημα GIS (Γεωγραφικής Απεικόνισης) του Δικτύου.
  • Web εφαρμογές εποπτικής παρουσίασης δεδομένων.
  • Το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Call Center και IVR), για την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των Χρηστών του Δικτύου, για το χρόνο επανατροφοδότησης μετά από βλάβη ή προγραμματισμένη διακοπή

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζει την σύσταση 5 κεντρικών Περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ), σε αντικατάσταση των 57 τοπικών ΚΕΔΔ τα οποία λειτουργούν σήμερα.

- Η λειτουργία Περιφερειακών ΚΕΔΔ και η ένταξη του συνόλου των Υποσταθμών Υψηλής Τάσης στα συστήματα SCADA, θα εξασφαλίσουν:

 • Πρόληψη καταστροφής παγίων αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ, εντοπίζοντας έγκαιρα:
  • Τις σοβαρές βλάβες στους Υ/Σ, όπως για παράδειγμα την απώλεια των κυκλωμάτων προστασίας.
  • Τις υπερφορτίσεις των Μετασχηματιστών (Μ/Σ) ισχύος και των Γραμμών ΜΤ.
 • Ασφαλέστερη λειτουργία του δικτύου διανομής, εντοπίζοντας έγκαιρα:
  • Διαταραχές των επιπέδων τάσης των ζυγών.
  • Υψηλή διαρροή κόμβου Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Μείωση κόστους εκμετάλλευσης, μέσω:
  • Εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων που είναι απαραίτητοι για την στελέχωση και λειτουργία των παλαιών τοπικών ΚΕΔΔ.
  • Συντήρησης μειωμένου πλήθους τερματικού εξοπλισμού.
  • Δυναμική απεικόνιση της κατάστασης του Δικτύου ΜΤ.
  • Εποπτεία των Τηλεχειριζόμενων στοιχείων και της επίδρασής τους στο Δίκτυο που τροφοδοτούν.
  • Δυναμική εποπτεία του Δικτύου ΜΤ και εμφάνιση των βλαβών σε πραγματικό χρόνο.