Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους σημαντικούς στόχους κάθε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας, η οποία αποτιμάται μέσω της βελτίωσης των δεικτών ποιότητας SAIDI και SAIFI.

Η βελτίωση αυτών των ποιοτικών δεικτών επιτυγχάνεται με συγκριτικά πολύ μικρές δαπάνες, μέσω της μείωσης του χρόνου εντοπισμού των βλαβών στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) με τη χρήση Ενδεικτικών Διέλευσης Σφάλματος (ΕΔΣ). Οι συσκευές αυτές εγκαθίστανται σε κατάλληλες θέσεις των εναερίων και υπογείων δικτύων ΜΤ και δίνουν τοπικές ή απομακρυσμένες ενδείξεις σε περίπτωση διέλευσης ρεύματος σφάλματος (βραχυκυκλώματος).

Παρά την απλότητα της ιδέας, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για να αυξηθεί η αξιοπιστία του δικτύου διανομής. Πολλές μελέτες έχουν συσχετίσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας των ΕΔΣ  με τη σημαντική βελτίωση των δεικτών ποιότητας SAIDI και SAIFI.

Ειδικότερα:

  • Βελτίωση του SAIDI: Η βελτίωση είναι ανάλογη με τον αριθμό των ΕΔΣ που εγκαθίστανται και το βαθμό της πρότερης υφιστάμενης αυτοματοποίησης του δικτύου.
  • Βελτίωση του SAIFI: Με τη χρήση ΕΔΣ αποφεύγεται ο εντοπισμός του σημείου της βλάβης με διαδοχικές δοκιμές ηλέκτρισης σε συνθήκες σφάλματος, πρακτική που καταπονεί τα στοιχεία του δικτύου (καλώδια, μέσα ζεύξης και προστασίας, μονωτήρες κ.λπ.) με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής τους και την αύξηση του αριθμού των βλαβών (αύξηση SAIFI).

Η ένδειξη σε περίπτωση σφάλματος παρέχεται:

  • Τοπικά: Για παράδειγμα αν το ΕΔΣ είναι τοποθετημένο σε Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου (Υ/Σ εντός κτιρίου) δίνεται τοπική φωτεινή ένδειξη (π.χ. στην πρόσοψη του κτιρίου του Υ/Σ) για να διευκολυνθεί το συνεργείο στον εντοπισμό του σημείου της βλάβης.
  • Απομακρυσμένα: Τα ΕΔΣ νέας τεχνολογίας τηλεμεταδίδουν στο ΚΕΔΔ, μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το αποτέλεσμα της ανίχνευσης του σφάλματος. Η χρήση των ΕΔΣ με τηλεένδειξη οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της αξιοπιστίας των δικτύων, μέσω της επιπρόσθετης μείωσης του χρόνου ου απαιτείται για τον εντοπισμό του σημείου της  βλάβης. 
  • Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι από την εγκατάσταση ΕΔΣ εκτός από τη βελτίωση των δεικτών ποιότητας SAIDI και SAIFI, και της συμμόρφωσης με τους εκάστοτε σχετικούς κανόνες που τίθενται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Απόφαση Ρύθμισης), προκύπτουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη και συγκεκριμένα μείωση του κόστους Μη Διανεμόμενης Ενέργειας και μείωση του ύψους των επενδύσεων για τη βελτίωση του Δικτύου, όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των Μονάδων ελέγχου Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ (Υ/Σ υπόγειου δικτύου ΜΤ).