Η σύγχρονη τάση για βελτίωση των δεικτών ποιότητας παρεχόμενης ενέργειας προϋποθέτει την αυτοματοποίηση του δικτύου ΜΤ μέσω απομακρυσμένου ελέγχου και εποπτείας του εγκατεστημένου σε αυτό εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ τα επόμενα χρόνια πρόκειται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει ένα σημαντικό πλήθος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου (Τ/Χ Δ/Φ) και τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Αυτόματης Επαναφοράς (T/X Δ/ΑΕ) στο εναέριο δίκτυο ΜΤ. Από την εγκατάσταση των εν λόγω Διακοπτών θα προκύψουν:

 Οφέλη ως προς τη λειτουργία του δικτύου:

 • Βελτίωση του δείκτη ποιότητας παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. SAIDI, SAIFI κ.λπ.), μέσω της αυτόματης λειτουργία των υπόψη Διακοπτών καθώς και μέσω τηλεχειρισμών και τηλεποπτείας στο δίκτυο ΜΤ.
 • Ασφάλεια τροφοδοσίας των δικτύων λόγω απόρριψης φορτίων (π.χ. αρδευτικών φορτίων) για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων του Συστήματος, (π.χ. μη δυνατότητα κάλυψης του φορτίου λόγω έλλειψης ισχύος παραγωγής).
 • Βελτίωση της προστασίας του δικτύου.
 • Βελτίωση διαχείρισης ποιότητας της τάσης κατά μήκος των δικτύων.
 • Περιορισμός των απωλειών ενέργειας λόγω καλύτερης διαχείρισης των δικτύων.
 • Βελτίωση της εποπτείας των δικτύων με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών από τα συστήματα τηλεποπτείας και επομένως ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου.

 Οφέλη ως προς την απόδοση:

 • Μείωση του λειτουργικού κόστους του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω καλύτερης αξιοποίησης του υφιστάμενων ανθρωπίνων πόρων, (π.χ. περιορισμός της απασχόλησης μισθωτών σε επιτόπιους  χειρισμούς).
 • Μείωση της απολεσθείσας ενέργειας λόγω ταχύτερου εντοπισμού βλαβών στο δίκτυο και μείωσης των τεχνικών απωλειών.
 • Μείωση της καταπόνησης των στοιχείων δικτύου ΜΤ κατά την διαδικασία επαναφοράς δικτύου μετά από διακοπή λόγω σφάλματος.
 • Μείωση του κινδύνου ζημιών σε σημαντικό και ακριβό εξοπλισμό Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ.
 • Περαιτέρω αξιοποίηση των νέων συστημάτων SCADA.
 • Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας από το προσωπικό της Επιχείρησης με τη χρήση των νέων συστημάτων.