Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της Πρακτικής Δοκιμασίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ').

Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Η Πρακτική Δοκιμασία θα διενεργηθεί στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Ανοίξεως 44, ΤΚ 145 69.