Όλες οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στη Λεωφόρο Ανοίξεως 44, στην Άνοιξη Αττικής, ΤΚ 145 69.

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περεταίρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)