Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις χορήγησης Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης

Η παροχή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι στην επωνυμία του φορέα με τον κοινωφελή χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον φορέα, αυτός πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του στο Τ.Υ.Α., θα πρέπει να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του και στη διεύθυνση του κτιρίου που λαμβάνει χώρα η παροχή της υπηρεσίας αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που, για την αλλαγή επωνυμίας στο μετρητή, απαιτείται η έκδοση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, αυτή δύναται να προσκομιστεί και μετά την διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο Τ.Υ.Α. και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι ειδικά πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Οι αιτούντες φορείς της κατηγορίας Α’ με την ηλεκτρονική τους αίτηση παρέχουν εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες πιστοποιούν την ένταξη δικαιούχου στην κατηγορία.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).

Οι αιτούντες φορείς της κατηγορίας Β’ με την ηλεκτρονική τους αίτηση παρέχουν εξουσιοδότηση για αναζήτηση και επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώνονται από το εκάστοτε εκκλησιαστικό ίδρυμα.

Οι αιτούντες φορείς της κατηγορίας Β’ επισυνάπτουν επιπλέον στην αίτησή τους βεβαίωση του φορέα έγκρισης, σύμφωνα με την οποία ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι λειτουργεί ως εκκλησιαστικό ίδρυμα και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης και λειτουργίας ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οι αιτούντες φορείς της κατηγορίας Γ’ με την ηλεκτρονική τους αίτηση παρέχουν εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες πιστοποιούν την ένταξη δικαιούχου στην κατηγορία.

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια).

Οι αιτούντες φορείς της κατηγορίας Δ’ με την ηλεκτρονική τους αίτηση παρέχουν εξουσιοδότηση για αναζήτηση και επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στον οποίο ανήκουν.

Οι αιτούντες φορείς της κατηγορίας Δ’ επισυνάπτουν επιπλέον στην αίτησή τους βεβαίωση του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, στον οποίο ανήκουν, σύμφωνα με την οποία ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι αποτελεί λειτουργούσα δομή κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιου ΟΤΑ και στεγάζεται σε δημοτικά κτίρια ή σε κτίρια που μισθώνονται από αυτόν (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια).