Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/08.01.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών.

Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων.

Μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κ.Ο.Τ. όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος ή της συζύγου του.

Όσοι ενταχθούν στο Κ.Ο.Τ. με αίτησή τους στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ετησίως, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.

Σύμφωνα με την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας, για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του Κ.Ο.Τ. είναι μηδενική για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ. που κατοικούν στο χωρικό πεδίο εφαρμογής των υπόψη μέτρων.