Με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101/22.05.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, θεσπίστηκε το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο, ως ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα.
 
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού.

Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και συνίσταται σε έκπτωση επί του οικιακού τιμολογίου. Το ύψος της έκπτωσης για το τρέχον έτος 2018 καθορίστηκε σε 0,042 €/kWh.

Από την έκπτωση εξαιρούνται:

  • οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες,
  • οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ,
  • οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006,
  • οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα η έκπτωση αυτή παρέχεται στους δικαιούχους Κ.Ο.Τ , μόνο εάν δεν εφαρμοστεί καθόλου η έκπτωση του Κ.Ο.Τ για το συγκεκριμένο τετράμηνο. 

Με τον κατωτέρω σύνδεσμο μπορεί να γίνει αναζήτηση αν μια συγκεκριμένη παροχή ρεύματος περιλαμβάνεται στους δικαιούχους, καθώς και αναζήτηση για το σύνολο των δικαιούχων παροχών ρεύματος σε ένα Δήμο.