Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης είναι τα ακόλουθα ανά κατηγορία δικαιούχων:

Κατηγορία Α : Φορείς ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5 του Ν. 2646/2008.
 

 • Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
 • ΑΦΜ του φορέα
 • Αριθμός του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση πιστοποίησης του εν λόγω Φορέα για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν. 2646/2008
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του φορέα


Κατηγορία Β: Εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου)

 • Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
 • ΑΦΜ του φορέα
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτούντα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του φορέα (e-mail)
 • Εκκλησιαστικός Φορέας στην εποπτεία του οποίου ανήκει ο χώρος
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του εκκλησιαστικού φορέα
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας του εκκλησιαστικού φορέα


Κατηγορία Γ: Ν.Π.Δ.Δ. προνοιακού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του ΥΕΚΑΠ

 • Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
 • ΑΦΜ του φορέα
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του φορέα


Κατηγορία Δ: Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια).

 • Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
 • ΑΦΜ του φορέα
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτούντα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του φορέα (e-mail)
 • Πρωτοβάθμιος ΟΤΑ στον οποίο ανήκει ο χώρος
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ