Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14/2014 (Β΄ 270) απόφασης ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού του Ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) (ΦΕΚ Β΄ 1074/10.03.2022 - ΡΑΕ 164/17.02.2022)

Μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ) (ΦΕΚ Β΄ 270/07.02.2014 - ΡΑΕ 14/20.01.2014)