Έγκριση Προσωρινής Μεθοδολογίας Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης, Ενέργειας Χρέωσης και Ποσοστού Εκπροσώπησης Εκπροσώπων Φορτίου (ΕΦ) στα ΜΔΝ, κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016 - ΡΑΕ 46/31.03.2016)