Νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ως υπηρεσίας κοινής ωφελείας σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (Β΄ 242/2018) (ΦΕΚ Β΄ 2566-26.06.2020 - ΡΑΕ 759/24.04.2020)