Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), όπως ισχύει και της υπ'αριθ. 47/2016 απόφασης ΡΑΕ (Β΄ 1167/2016). (ΦΕΚ Β'3286/13.10.2016 - ΡΑΕ 238/15.07.2016 - Ενότητα Β)


Έγκριση Προσωρινής Μεθοδολογίας Υπολογισμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίων (ΕΦ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
(ΦΕΚ Β'1167/22.04.2016 - ΡΑΕ 47/31.03.2016)