Εγκατάσταση τηλεχειρισμών στο ¼ των Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ του υπογείου Δικτύου

Εγκατάσταση σε κάθε τμήματα του υπογείου Δικτύου Ενδεικτικού Διέλευσης Σφάλματος (ΕΔΣ) με δυνατότητα τηλε-ένδειξης

Μελέτη προσδιορισμού των μόνιμων ορίων διασύνδεσης των Γραμμών ΜΤ, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας

Εποπτεία του Δικτύου μέσα από το SCADA (σχεδίαση του υπογείου Δικτύου στο SCADA)

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

Εντοπισμός του σημείου της βλάβης σε < 2 min

Επανατροφοδότηση του 80% των πελατών σε < 5 min

Επανατροφοδότηση του συνόλου των πελατών σε < 15 min

Βελτίωση των απωλειών ενέργειας  κατά 35%

Μείωση του αριθμού των βλαβών , σε βάθος 5-7 έτη, στο 30%

Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου

 

Λήψη των συντεταγμένων όλων των πελατών του Νομού Ξάνθης

Σύνδεση όλων των EC στο Δίκτυο ΧΤ Παράδειγμα προγραμματισμένης συντήρησης - Ανίχνευση δικτύου

 

Δημιουργία mobile εφαρμογής για την λήψη των γεωχωρικών συντεταγμένων των Energy Consumers