Εγκατάσταση 95 Ενδεικτικών Διελεύσεως Σφάλματος, τριών διαφορετικών τεχνολογιών, για τον  εντοπισμού σφάλματος στο εναέριο Δίκτυο
Στόχοι
  • Στην αξιολόγηση της πιο δόκιμης τεχνολογίας, προσαρμοσμένης στα χαρακτηριστικά του εναέριου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Στον προσδιορισμό της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης των ΕΔΣ στο Δίκτυο, για την ελαχιστοποίηση του χρόνου επανατροφοδότησης των πελατών

 

Χρήση των «drones» για τη συλλογή στοιχείων του Δικτύου από το πεδίο και την εισαγωγή τους στο GIS
Στόχοι
  • Στην αξιολόγηση της μεθοδολογίας αποτύπωσης του Δικτύου στο GIS, με την βοήθεια των drones, στη λήψη και την εισαγωγή στοιχείων του Δικτύου από το πεδίο αναφορικά με την ταχύτητα – την ποιότητα –και το κόστος