Στρατηγικό Έργο 4 : Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού των τηλεχειρισμών στα δίκτυα (Προϋπολογισμός Έργου 50εκ.€)
 1. Εγκατάσταση τηλεχειρισμών στο ¼ των Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ του υπογείου Δικτύου
 2. Εγκατάσταση σε κάθε τμήμα του υπογείου Δικτύου ΕΔΣ (Ενδεικτικού Διέλευσης Σφάλματος), με δυνατότητα τηλε-ένδειξης
 3. Μελέτη προσδιορισμού των μόνιμων ορίων διασύνδεσης των Γραμμών ΜΤ, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας
 4. Σχεδίαση του υπογείου Δικτύου στο SCADA για αποτελεσματικότερη διαχείρισή του

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Εντοπισμός του σημείου της βλάβης (χωρίς δοκιμές με συνθήκες βραχυκυκλώματος) σε < 2 min
 • Επανατροφοδότηση του 80% των πελατών σε < 5 min
 • Επανατροφοδότηση του υπολοίπου 20% των πελατών σε < 15 min
 • Βελτίωση των απωλειών ενέργειας > 35%
 • Μείωση του αριθμού των βλαβών , σε βάθος 5ετίας, στο 30%
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου
 
Στρατηγικό Έργο 5: Επέκταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) (Προϋπολογισμός Έργου 50εκ.€)
 1. Δημιουργία mobile εφαρμογής για την λήψη των γεωχωρικών συντεταγμένων των Energy Consumers
 2. Λήψη των συντεταγμένων όλων των πελατών του Νομού Ξάνθης και καταχώρησή τους στη BD του CIS
 3. Σχεδίαση μιας Γραμμής ΜΤ από Υ/Σ 150kV μέχρι τους τελικούς πελάτες
 4. Σύνδεση όλων των EC στο Δίκτυο ΧΤ
 5. Διασύνδεση της ΒΔ του GIS με τα Call -Centers και του Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (CIS)
Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Η διασυνδεσιμότητα του GIS θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και το σύνολο των πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης
 • Εύκολος και ακριβής υπολογισμός του δείκτη ποιότητας SAIDI
 • Αναζήτηση του σημείου σύνδεσης πελάτη με τον ΑΠ ή τη ταχυδρομική του διεύθυνση
 • Αναβάθμιση των δυνατοτήτων εντοπισμού βλάβης στο Δίκτυο, από τις αναγγελίες των πελατών στα Call Centers και τη συσχέτισή τους στο Δίκτυο
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου

 

Στρατηγικό Έργο 7 : Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών(Προϋπολογισμός Έργου 3εκ.€)

Διασύνδεση της ΒΔ του GIS με τα Call Centers και του Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (CIS)

Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Αναβάθμιση των δυνατοτήτων εντοπισμού βλάβης στο Δίκτυο, από τις αναγγελίες των πελατών στα Call Centers και τη συσχέτισή τους στο Δίκτυο
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου

 

Στρατηγικό Έργο 8 : Αναβάθμιση του Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων (Προϋπολογισμός Έργου 1εκ.€) 
 1. Μελέτες εφαρμογής αναδιάταξης του Δικτύου
 2. Μελέτη προσδιορισμού των μόνιμων ορίων διασύνδεσης των Γραμμών ΜΤ, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας
Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Βελτίωση των απωλειών ενέργειας > 35%
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου