Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες σε ολόκληρη τη χώρα, απασχολώντας άμεσα περί τα 7.000 άτομα και έμμεσα άλλα 5.000. Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης ξεκινά πρωτίστως μέσα από την Εταιρία και τους εργαζόμενούς της.

Προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη και η ικανοποίηση των εργαζομένων της καθώς και η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας. Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται έργα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, του κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας.

Η έρευνα δέσμευσης και ικανοποίησης εργαζομένων «Ο ΔΕΔΔΗΕ ακούει-Μαζί χτίζουμε το μέλλον» στοχεύσει στη διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι εναρμονισμένοι με τη στρατηγική και τους στόχους της Εταιρίας. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, το κλίμα διοίκησης και συνεργασίας και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, πέρα από τα σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τον πολίτη, συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το 5ετές Business Plan, προβλέπει ένα συνολικό ύψος 1,2 δις ευρώ. Κάθε χρόνο επενδύονται σε έργα του ΔΕΔΔΗΕ περίπου 200 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερο από 15% αφορούν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ. Από τα ποσά αυτά η εγχώρια προστιθέμενη αξία ανέρχεται για τα συνήθη έργα συνδέσεων καταναλωτών και ενισχύσεων του Δικτύου στο 80%, ενώ για τα έργα μεγάλων κατασκευών και τα έργα εκσυγχρονισμού στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι μέσω των επενδυτικών δαπανών της Εταιρίας διαχέονται ετησίως στην ελληνική αγορά περί τα 150εκ. ευρώ και αυτό μεταφράζεται σε 10.000 θέσεις εργασίας περίπου.

Επίσης, τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ διαμορφώνονται στα 400εκ. ευρώ. Μέσω των λειτουργικών δαπανών αντίστοιχα, διαχέονται στην ελληνική αγορά περί τα 370εκ. ευρώ ετησίως, που ισοδυναμεί με 23.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Δηλαδή, η συνολική δραστηριότητά του ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργεί ετησίως περί τις 33.000 άμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης στη χώρα.

Επιπλέον η μετάβαση στα δίκτυα του μέλλοντος, θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες που τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν νέες εφαρμογές για τα Έξυπνα Δίκτυα αλλά και πλήθος άλλων λύσεων.

Η ελληνική βιομηχανία μπορεί επίσης μέσα από τα Έξυπνα Δίκτυα να αναβαθμίσει τη μεταποιητική της δραστηριότητα.

Πολλές είναι οι ευκαιρίες που θα δώσουν τα Έξυπνα Δίκτυα και στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καθώς τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θα μπορέσουν να αναπτύξουν τη δική τους τεχνογνωσία γύρω από αυτό τον τομέα.

Εξάλλου βασικό στρατηγικό πλαίσιο του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία και την εισαγωγή νέων πρακτικών σχεδιασμού, λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί ενεργό μέλος του EDSO for Smart Grids αλλά και σε άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Eurelectric, Cigre, Cired, ETIP SNET κλπ.

Η Εταιρία διακρίνεται εθνικά και πανευρωπαϊκά για την πολύ μεγάλη της συμμετοχή σε κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.