Οι επενδύσεις στα «Έξυπνα Δίκτυα» που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ επιτρέπουν τη μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και στη συνεπαγόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ και τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνει οδηγούν με ταχείς ρυθμούς στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για την Ηλεκτροκίνηση, θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών, με θετικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία. 

 

Με τον εντατικό εκσυγχρονισμό του Δικτύου του που οδηγεί στη σημαντική αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ο ΔΕΔΔΗΕ θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του δυσμενούς κατά κεφαλήν περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων.

Επιπλέον ο ενεργός ρόλος του στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων των Ενεργειακών Κοινοτήτων, συνεισφέρει ουσιαστικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στο Δίκτυο. Οι Ενεργειακές Κοινότητες αντιπροσωπεύουν πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών που στοχεύουν στην προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Η αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και η προστασία και πρόληψη απειλούμενων ειδών, αποτελούν προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανώσεις, επεμβαίνει προστατευτικά στα δίκτυα που βρίσκονται σε τοποθεσίες όπου ζουν σπάνια είδη πουλιών, υλοποιώντας σημαντικές   παρεμβάσεις  και υιοθετώντας νέες τεχνολογίες.
 Φροντίζει εντατικά για την ασφαλή διέλευση και διαμονή αποδημητικών ειδών στη χώρα μας και συνεργάζεται στενά με ΜΚΟ για την περίθαλψη της άγριας ζωής στη χώρα μας.

Παράλληλα υλοποιεί δράσεις για την προστασία του φυσικού πλούτου όπως για παράδειγμα με το κλάδεμα δέντρων και τον καθαρισμό παρεδάφιας βλάστησης με στόχο τη δασοπροστασία.
Η «αισθητική» προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί άλλον έναν βασικό στόχο, δίνοντας προτεραιότητα στις υπογειώσεις δικτύων σε παραδοσιακούς ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (πολιτικά ή τουριστικά) οικισμούς.