Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Βασικός στόχος η συνεχής βελτίωση των δεικτών ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και όλων των σχετικών δεικτών που σχετίζονται με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών του. Τα στρατηγικά έργα μέσα από τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου οδηγούν σε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι νέοι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας με τους πελάτες (call centers,mobile apps) στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους.

Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα «Εγγυημένων Υπηρεσιών» μέσω του οποίου παρέχει εγγυημένα όρια ποιότητας για το μεγαλύτερο εύρος των υπηρεσιών του.

Η υπεύθυνη κατανάλωση αποτελεί επίσης βασικό άξονα για τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας, καθώς η ασφάλεια των καταναλωτών από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μείζονος σημασίας. Οι επικοινωνιακές δράσεις με επίκεντρο την αποφυγή ατυχημάτων από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την ενημέρωση όλων των καταναλωτών, στοχεύουν στη διασφάλιση της «υπεύθυνης και ασφαλούς κατανάλωσης».

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ΜΚΟ που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και της πρόληψης της υγείας των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρεται η οικονομική ενίσχυση του «Άλμα Ζωής» για ενέργειες κατά του καρκίνου του μαστού, καθώς και η πολυετής εσωτερική δράση της Εταιρίας για συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης από τους εργαζομένους της για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων (όπως πρόσφυγες και μετανάστες).

Η Εταιρία προσφέρει απασχόληση σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, σπουδαστές και μαθητές Τεχνικών Σχολών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, μεταλαμπαδεύοντας την τεράστια τεχνογνωσία του προσωπικού του στους νέους ανθρώπους, διοργανώνει σεμινάρια για μαθητές τα οποία αφορούν στις μεθόδους εξοικονόμησης της ενέργειας, χορηγεί ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια συνεισφέροντας στην ποιοτική εκπαίδευση της χώρας.

Για τους εργαζόμενούς της, συνεχίζει και εντείνει την προσπάθεια διατήρησης και διασφάλισης κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών εξέλιξης, παρέχοντας ευκαιρίες «Διά βίου μάθησης», ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ειδικών προγραμμάτων σπουδών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα τόσο στις νέες προσλήψεις όσο και στην ιεραρχική εξέλιξη.

Οι εργαζόμενοι με μονογονεϊκή οικογένεια τυγχάνουν ιδιαίτερης στήριξης, ενώ παρέχεται δωρεάν η συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων σε ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς και παράλληλα καλύπτεται τμήμα ή και το σύνολο των δαπανών για τη συμμετοχή τους σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.

Τέλος τα θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν τομέα ύψιστης προτεραιότητας, λόγω και του αντικειμένου εργασίας του τεχνικού προσωπικού, με συνεχή εκπαίδευση για τη διασφάλιση υιοθέτησης όλων των κανόνων ασφαλούς εργασίας.