Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υλοποίησε κατόπιν ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού, το έργο: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης & επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων Μέσης Τάσης».

Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2009 και χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 100% από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Με το έργο αυτό :

• Δημιουργήθηκαν ευνοϊκότερες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες συνέβαλαν και στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς.
• Βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση των Χρηστών Μέσης Τάσης.
• Μειώθηκαν οι επισκέψεις του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για επιτόπου λήψη ενδείξεων.
• Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της καταναλισκόμενης (ή/και παραγόμενης) ενέργειάς των Χρηστών μέσω Web εφαρμογής η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα τους στην ιστοσελίδα: https://meteringnet.deddie.gr  
• Δίνεται η δυνατότητα για βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των Χρηστών.
• Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Web εφαρμογής της ποιότητας τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας τροφοδότησης των παροχών Μέσης Τάσης.

Η συλλογή και επεξεργασία των μετρήσεων των πελατών γίνεται σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ 2612/31.12.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 1903/30.8.2011, ΦΕΚ Β’ 1903/30.8.2011, ΦΕΚ Β’ 2547/7.11.2011, ΦΕΚ Β’ 90/30.1.2012, ΦΕΚ Β’ 1297/12.4.2012).

              

Φωτογραφία: Καμπύλη Φορτίου Φωτοβολταϊκού Πάρκου             Φωτογραφία: Παροχή Πελάτη Μέσης Τάσης