• Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ της 25.10.2012, ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η Διάθεση και στατιστική ανάλυση των μετρητικών δεδομένων σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.
• Επίσης έχει ληφθεί μέριμνα ως προς την πλήρη εφαρμογή της από 09.03.2012 Σύστασης της Επιτροπής (2012/148ΕΕ), περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο (Βλ. ιδίως Άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγίες 2006/24/ΕΚ, 2002/58 και Ν 2472/1997)
• Η ασφάλεια των μετρητικών δεδομένων επιτυγχάνεται με την διέλευση τους μέσω ιδιωτικών καναλιών επικοινωνίας (VPN) και μέσω μισθωμένων γραμμών Παρόχου Επικοινωνίας, ενώ για την Web εφαρμογή χρησιμοποιούνται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης με χρήση πιστοποιητικού SSL.