Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με Φορείς και Οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, προχώρησε σε δωρεά αντλιών λυμάτων και Η/Ζ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την έλευση της κακοκαιρίας ΙΑΝΟΣ, λόγω της ανάγκης απάντλησης υπόγειων υποσταθμών, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας.

Η συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπως και η αρωγή της σε θέματα άντλησης υδάτων από πλημμυρισμένους υποσταθμούς, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στόχο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στην προστασία του φυσικού πλούτου συμβάλλουν τόσο οι επιχειρηματικές δράσεις της, όπως το κλάδεμα των δέντρων και ο καθαρισμός της παρεδάφιας βλάστησης όσο και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων μέσα από δράσεις που αποτυπώνουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.