Στη δωρεά εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Δυτικής Αττικής, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Κύριος ρόλος των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι η διερεύνηση και διαπίστωση αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα ασχολούνται με την κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής & διδακτικής υποστήριξης των μαθητών, τη συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών & γονέων καθώς και τον καθορισμό εκπαιδευτικών βοηθημάτων & τεχνικών οργάνων που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία.

Με την υποστήριξη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Αττικής ο ΔΕΔΔΗΕ συμβάλλει στην άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης κατάλληλων τεχνολογικών μέσων, στην ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Εξάλλου, η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Παρατίθεται η σχετική ευχαριστήρια επιστολή του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Αττικής.