Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με Φορείς και Οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, προχώρησε στην κάλυψη της αγοράς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα οροφής στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, με σκοπό την ενδυνάμωση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού.

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία με τοπική αρμοδιότητα και υπάγεται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθοδηγείται, συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Μία από τις πρόσφατες δράσεις της ήταν η καθιερωμένη ετήσια εκπαίδευση για τις δασικές πυρκαγιές από τους αξιωματικούς και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας. Η εκπαίδευση διήρκεσε ένα μήνα, περιλάμβανε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και την παρακολούθησαν εθελοντές μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύθηκαν οι αιτίες και οι κίνδυνοι των δασικών πυρκαγιών, έγινε ανάλυση αντιμετώπισής τους και τονίστηκε η συνεργασία των εθελοντών με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κέρκυρας, στα πλαίσια του σχεδιασμού της για την πυροπροστασία της παλαιάς πόλης, εξέδωσε με χρηματοδότηση του Δήμου Κερκυραίων, φυλλάδιο στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως οδηγίες για πρόληψη πυρκαγιάς αλλά και τρόποι καταστολής της στην αρχική της φάση.

Η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά η δασοπυρόσβεση αποτελεί βασικό στόχο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όχι μόνο για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων που εκτείνονται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων σε δασικές περιοχές αλλά και στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής της στη διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας, μέσα από δράσεις που αποτυπώνουν την Εταιρική Υπευθυνότητα.