ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 2ης/26.11.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502901/24.1.2020 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ. 4x120mm2 AL+25mm2 AL αυτοφερόμενου τύπου.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502901/24.1.2020 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ. 4x120mm2 AL+25mm2 AL αυτοφερόμενου τύπου και
 2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων:
 • του οικονομικού φορέα ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα τρία (3) είδη εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ. 4x120mm2 AL+25mm2 AL αυτοφερόμενου τύπου ως ακολούθως:
 • Είδος με α/α 1 : 32.500 τεμ. σφιγκτήρων ανάρτησης Σ.Κ. 4x120 ΧΤ, έναντι συνολικού τιμήματος € 60.872,50 (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Είδος με α/α 2:000 τεμ. σφιγκτήρων τέρματος Σ.Κ. 4x120 ΧΤ, έναντι συνολικού τιμήματος € 411.840,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Είδος με α/α 4:000 τεμ. συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών Σ.Κ. Τύπου 1, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 487.800,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

Το συνολικό τίμημα και για τα τρία (3) είδη ανέρχεται σε € 960.512,50 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

 • του οικονομικού φορέα ΕΝΙΑ ΑΕ για 312.000 τεμ. συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών Σ.Κ. τύπου 2 του είδους με α/α 3, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 373.152,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

Η συνολική αξία των δύο (2) παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 1.333.664,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503905/5.3.2020 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503905/5.3.2020 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. [πέντε (5) είδη] και
 2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τα προς ανάθεση είδη των ακόλουθων οικονομικών φορέων:
 • 200 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. μιας (1) αναχώρησης, (είδος 1), στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 78.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του
 • 160 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. δύο (2) αναχωρήσεων, (είδος 2), στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 263.520,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες τΗς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του 
 • 880 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. τεσσάρων (4) αναχωρήσεων (είδος 3), στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 849.600,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του. 
 • 10 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. πέντε (5) αναχωρήσεων (είδος 4), στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 11.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.   
 • 360 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. οκτώ (8) αναχωρήσεων, (είδος 5) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 473.040,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 1.675.160,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------