ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 3ης/10.12.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Ανάθεση του Έργου: «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού», χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σε συγκεκριμένες εταιρίες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση του Έργου: «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού», μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σε συγκεκριμένες εταιρίες,  στην εταιρία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ - Μελετητική, Κατασκευαστική, & Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ, έναντι ποσού ύψους 1.413.835,30 ευρώ.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-34/10.11.2020 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων Καλωδίων 150 kv Μόνωσης XLPE και Καλωδίου ΠΙΛΟΤ στη διπλή Διασυνδετική Καλωδιακή Γραμμή: Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ II – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ».

Ματαίωση κι επαναπροκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΕΕΔ-34/10.11.2020 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων Καλωδίων 150 kv Μόνωσης XLPE και Καλωδίου ΠΙΛΟΤ στη διπλή Διασυνδετική Καλωδιακή Γραμμή: Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ II – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ», δεδομένου ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
  2. την άμεση επαναπροκήρυξη του εν λόγω Έργου με τροποποιημένους όρους, με σκοπό την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής και θετικού αποτελέσματος στον διαγωνισμό.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2181106/12.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ», για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Περιστερίου & Ελευσίνας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2181106/12.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ», για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Περιστερίου & Ελευσίνας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, κατά 3.780.000,00 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 46% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Αναμίσθωση των ήδη μισθωμένων χώρων και μίσθωση των υπολοίπων ελεύθερων χώρων του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται η έδρα της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. την αναμίσθωση των ήδη μισθωμένων χώρων (4ος έως 8ος όροφοι, δώμα και υπόγειο) και τη νέα μίσθωση των τριών (3) πρώτων ορόφων, του ισογείου και του ημιορόφου, του ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο στεγάζεται η έδρα της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, με μίσθωμα 777,55 €/μήνα. Η έναρξη της μίσθωσης είναι από 01.11.2020 και η χρονική διάρκεια είναι 12 χρόνια.
  2. Το συνολικό ύψος των μισθωμάτων που θα καταβληθεί για το υπόψη ακίνητο στην 12ετή διάρκεια της μίσθωσης θα ανέλθει σε 3.279.967,20 ευρώ.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων και των συμβασιούχων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2020-2021.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την παροχή δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων και των συμβασιούχων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021.

-------------------------------------------------------