ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 1ης/10.11.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2185151/3.10.2018 με την εταιρία «ΕΛΥΡΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Σύρου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2185151/3.10.2018 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Σύρου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, κατά 2.358.832,00 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 49,99%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 22% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2181105/2.10.2018 με την εταιρία «ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Άνδρου & Τήνου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2181105/2.10.2018 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Άνδρου & Τήνου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, κατά 1.209.500,00 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 41% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ - 512005/14.8.2020 για την Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ - 512005/14.8.2020 για την Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., λόγω μεταβολής των αναγκών της Εταιρίας ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ουσιωδώς εξαιτίας του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid – 19.

-------------------------------------------------------