Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών του, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει την μηνιαία καταμέτρηση η οποία και θα ολοκληρωθεί πανελλαδικά το προσεχές διάστημα.

Η συχνότητα καταμέτρησης των ηλεκτρικών εταιρειών στην Ευρώπη ποικίλει. Σαν παράδειγμα, αναφέρουμε ότι η γαλλική εταιρεία EDF καταμετρά κάθε 6 μήνες, η βελγική SPE,  η νορβηγική Hafslund  και η σουηδική EON καταμετρούν κάθε 12 μήνες, η σκωτική Scotish Power κάθε 24 μήνες και η ολλανδική NUON κάθε 36 μήνες. Ωστόσο, καταναλώσεις υπολογίζουν κατ’ εκτίμηση («έναντι»), συνήθως κάθε μήνα, και η εκκαθάριση γίνεται όταν πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση.

Η λήψη των ενδείξεων γίνεται από μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης αλλά και από ιδιώτες εργολάβους καταμέτρησης, το προσωπικό των οποίων γνωστοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ασφαλίζεται και, πριν αναλάβει καθήκοντα, ενημερώνεται από μόνιμους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Ο μετρητής ενέργειας, ο οποίος αποτελεί συσκευή υψηλής ακρίβειας, βρίσκεται στο ακίνητο του καταναλωτή και η ένδειξή του μπορεί να αναγνωστεί οποτεδήποτε από αυτόν. Οι ημερομηνίες λήψης ένδειξης κάθε μετρητή είναι συγκεκριμένες και γνωστοποιούνται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να τον ενημερώσει. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να λάβει μόνος του την ένδειξη που αναγράφεται στον μετρητή του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και να τη συγκρίνει – επαληθεύσει με την ένδειξη που καταμετρήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Κάθε μέτρηση που λαμβάνεται, καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ελέγχεται από αυτό. Στην περίπτωση που αυτή δε συνάδει με τις καταναλωτικές συνήθειες του συγκεκριμένου καταναλωτή τότε το σύστημα απορρίπτει τη μέτρηση και απαιτεί την επιβεβαίωσή της.

Παρά το γεγονός όμως ότι η Εταιρεία έχει σε ισχύ μηχανισμούς ελέγχου των μετρήσεων που λαμβάνει, δεν είναι δυνατόν να εκμηδενισθεί η πιθανότητα καταχώρησης λανθασμένης ένδειξης. Το ποσοστό των λανθασμένων μετρήσεων είναι πολύ μικρό και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μηδενισθεί, δεδομένων των προβλημάτων που αντικειμενικά υπάρχουν στην καταμέτρηση: Λήψη εκατοντάδων ενδείξεων (πενταψήφιοι ή εξαψήφιοι αριθμοί), που αντιστοιχούνται σε «αριθμούς παροχών» (οκταψήφιοι αριθμοί), κάθε μέρα από κάθε καταμετρητή, σε δύσκολες συνθήκες εξωτερικών χώρων ή ακόμα δυσκολότερες συνθήκες εσωτερικών χώρων (μετρητές σε υπόγεια πολυκατοικιών χωρίς φως κλπ). Και στις πιο εξελιγμένες μορφές τηλεμέτρησης (που δοκιμάζονται τώρα πιλοτικά) υπάρχουν πάντοτε κάποιες μικρές πιθανότητες λάθους.

Ακόμα όμως και στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις, δεν βλάπτονται τελικά οι καταναλωτές μας, όπως εξηγούμε αμέσως πιο κάτω.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα:

α) Εάν μετά από αμφισβήτηση του Προμηθευτή ή του καταναλωτή διαπιστωθεί ότι η μέτρηση ήταν λανθασμένη, τότε αυτή διορθώνεται αμέσως.

β) Αλλά και στην περίπτωση που δεν υπάρξει αμφισβήτηση, στην αμέσως επόμενη καταμέτρηση θα καταγραφεί η σωστή ένδειξη, οπότε η διόρθωση θα γίνει αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα.

Το πρόγραμμα καταμέτρησης που εφαρμόζει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι συγκεκριμένο και τηρείται, κατά κανόνα, δίχως παρεκκλίσεις. Είναι ενδεχόμενο όμως σε μεμονωμένες περιπτώσεις να μην καταστεί δυνατή η λήψη της ένδειξης κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία καταμέτρησης είτε λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του μετρητή είτε λόγω ανωτέρας βίας (πχ. άσχημες καιρικές συνθήκες, τεχνικό πρόβλημα, κλπ)

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη της ένδειξης λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του μετρητή, ο καταμετρητής επικολλά στο ακίνητο ενημερωτικό έντυπο, με το οποίο γνωστοποιείται στον καταναλωτή η δυνατότητα να δώσει ο ίδιος τηλεφωνικά την ένδειξη, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ανταποκριθεί, τότε αυτόματα το μηχανογραφικό σύστημα προβαίνει σε εκτίμηση των καταναλώσεων.

Στην περίπτωση που η μη λήψη της ένδειξης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας τότε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με κριτήριο την παροχή της καλύτερης δυνατής και προς όφελος του καταναλωτή υπηρεσίας, υιοθετεί και πάλι τη διαδικασία εκτίμησης των καταναλώσεων.

Η εκτίμηση γίνεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Δεν είναι αυθαίρετη αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, η εκτιμηθείσα κατανάλωση δε διαφέρει σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του καταναλωτή.