Στις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών η καταλογιζόμενη οφειλή συνίσταται από:

Α) Την αξία της καταλογιζόμενης ενέργειας λόγω ρευματοκλοπής, δηλαδή την αξία της ενέργειας που δεν κατεγράφη από την μετρητική διάταξη εξαιτίας της υπαίτιας παρέμβασης σε αυτήν, ή κατεγράφη χωρίς να τιμολογηθεί ελλείψει ενεργής σύμβασης προμήθειας (πλέον ΦΠΑ). Περισσότερα εδώ

Β) Το διαχειριστικό κόστος ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή την αποζημίωση του ΔΕΔΔΗΕ για το κόστος που υφίσταται για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής και την διαχείριση της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αντικατάστασης του μετρητή και του εργαστηριακού ελέγχου του στη συνέχεια, όπου αυτό απαιτείται (πλέον ΦΠΑ). Περισσότερα εδώ

Η καταλογιζόμενη συνολική οφειλή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ, αποκλειστικά μέσω κατάθεσης σε Τράπεζα, σε ειδικό λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, με χρήση Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής και των τρόπων πληρωμής που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με τον ΔΕΔΔΗΕ Τράπεζες (Εθνική, Alpha, Attica, Πειραιώς, Eurobank).

Οι οφειλέτες θα λαμβάνουν Ειδοποίηση Πληρωμής Οφειλής στην οποία θα αναφέρεται ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής, τόσο για εφάπαξ καταβολή, όσο και για καταβολή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που επιλέξουν διακανονισμό της οφειλής με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αυτές θα είναι προκαθορισμένες, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα, ανάλογα με το ύψος της συνολικής απαίτησης (αξία ενέργειας πλέον ΦΠΑ 13% + διαχειριστικό κόστος πλέον ΦΠΑ 24%):

Ύψος συνολικής απαίτησης

Πλήθος δόσεων

Μέχρι 600 €

1

Από 601 έως 1200 €

2

Από 1201 έως 2400 €

4

Από 2401 έως 4800 €

8

Άνω των 4800 €

12


Το σχήμα αυτό του διακανονισμού τυγχάνει καθολικής εφαρμογής, δεν επιδέχεται καμία μεταβολή και δεν υπόκειται σε κανενός είδους διαπραγμάτευση. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται το ακριβές προβλεπόμενο ποσό, όπως αυτό εμφανίζεται στην Ειδοποίηση Πληρωμής Οφειλής, άλλως σε περίπτωση απόπειρας καταβολής διαφορετικού ποσού (μεγαλύτερου ή μικρότερου) η συναλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της καταλογισθείσας συνολικής οφειλής ή σε περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε δόσης στην προκαθορισμένη ημερομηνία πληρωμής της, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προβαίνει στην διακοπή της ηλεκτροδότησης της παροχής του οφειλέτη, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η παροχή δεν θα επανασυνδέεται, παρά μόνο μετά την καταβολή του συνολικού υπολειπόμενου ποσού, δηλαδή μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.