Βασικά μεγέθη 2020 του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού

Ποσοτικά μεγέθη του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 113.358 χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
- 128.211 χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης  (Χ.Τ.).

Συνολικά 241.569 χλμ. Δικτύου.

- 165.290 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης προς Χαμηλή Τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ).
- 993 χλμ. Δίκτυο Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) εκ των οποίων 218 χλμ στην Αττική και 775 χλμ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- 241 Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ)

- 7.593.412 Πελάτες (12.668 ΜΤ & 7.580.744 ΧΤ).
- 41.983 GWH Καταναλώσεις Πελατών (10.950 στη ΜΤ & 31.033 στη ΧΤ).

Κύρια οικονομικά μεγέθη του δικτύου Διανομής:

- Επενδύσεις (Ετήσιες δαπάνες επενδύσεων)  174,4 εκ. €.
Εκμετάλλευση (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 433,8 εκ. €.
Ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου 710,8 εκ. €.
Πάγια Δικτύων Διανομής με αναπόσβεστη αξία 4,8 δις €.

Προσωπικό & Οργάνωση του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 5.820 μισθωτοί.
- 5 Γενικές Διευθύνσεις, 23 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 1 Κεντρικό Κλιμάκιο, 58 Περιοχές, 66 Πρακτορεία, 76 Υποπρακτορεία.